Стаття 14 Закону України Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Внести до Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами) такі зміни:

1) пункт 1 статті 1 викласти в такій редакції:

"1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної чи юридичної особи або у разі настання події, яка є підставою для надання такої послуги, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону";

2) у частині другій статті 3 слова "цього Закону" замінити словами "Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" та цього Закону";

3) у статті 9:

частину восьму виключити;

пункт 1 частини дев’ятої виключити.

3. Установити, що за відсутності технічної можливості забезпечення електронної інформаційної взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів через систему електронної взаємодії цих ресурсів порядок електронної інформаційної взаємодії, структура та формат інформації, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, обліку інформаційних файлів визначаються держателями відповідних національних електронних інформаційних ресурсів.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.


Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

15 липня 2021 року

№ 1689-IX

Ст 14 ЗУ Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг зі змінами 2024 рік №1689-IX від 15.07.2021, редакція від 01.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту