Стаття 1 Закону України Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) автоматичний режим надання електронної публічної послуги (далі - автоматичний режим) - надання електронної публічної послуги програмними засобами інформаційно-телекомунікаційних систем, без додаткового опрацювання суб’єктом надання електронної публічної послуги у режимі реального часу або з відкладальною умовою на підставі заяви (звернення, запиту) суб’єкта звернення, у тому числі поданої в електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг);

2) електронна публічна послуга - послуга, що надається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на підставі заяви (звернення, запиту), поданої в електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), або без подання такої заяви (звернення, запиту);

3) електронне відображення інформації, що міститься у документах, - відображення інформації, що міститься у документах, сформоване засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі Єдиним державним веб-порталом електронних послуг) у порядку, встановленому законом або актом Кабінету Міністрів України;

4) електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, - удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або кваліфікований електронний підпис, створені відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";

5) комплексна електронна публічна послуга - електронна публічна послуга, у результаті якої суб’єкту звернення на підставі однієї заяви (звернення, запиту) на отримання декількох електронних публічних послуг одним або декількома суб’єктами надання публічних (електронних публічних) послуг або в автоматичному режимі програмними засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг) надаються декілька електронних публічних послуг;

6) публічна послуга - юридично або соціально значуща дія суб’єкта надання публічної (електронної публічної) послуги, у тому числі адміністративна послуга, за заявою (зверненням, запитом) суб’єкта звернення або без такого звернення, у результаті якої набуваються, переходять, припиняються права та/або здійснюються обов’язки суб’єктом звернення, надаються відповідні матеріальні та/або нематеріальні блага суб’єкту звернення;

7) подія, що є підставою для надання публічної (електронної публічної) послуги, - життєва ситуація, настання якої є безумовною підставою для надання публічної (електронної публічної) послуги, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

8) принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням - принцип, згідно з яким суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг надає у випадках, визначених законодавством, публічні (електронні публічні) послуги без одержання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, державних та комунальних підприємств, установ та організацій у порядку та випадках, визначених законодавством, відомостей та/або документів (крім судових рішень та виконавчих документів), необхідних для надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, за умови що такі органи, посадові особи, підприємства, установи та організації не направили до суб’єкта надання публічної (електронної публічної) послуги такі відомості або документи у визначений цим Законом строк;

9) система електронної взаємодії електронних ресурсів - інформаційно-телекомунікаційна система, яка на основі єдиних правил та протоколів обміну даними забезпечує передачу інформації та/або даних між інформаційно-телекомунікаційними системами;

10) суб’єкт звернення - фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа, інша особа, яка звертається за отриманням публічної (електронної публічної) послуги;

11) суб’єкт надання публічної (електронної публічної) послуги - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні, комунальні підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, уповноважені відповідно до законодавства надавати публічні (електронні публічні) послуги.

2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у законах України "Про адміністративні послуги", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про інформацію", інших законодавчих актах України.

Ст 1 ЗУ Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг зі змінами 2024 рік №1689-IX від 15.07.2021, редакція від 01.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту