Стаття 6 Закону України Про державні лотереї в Україні. Оператори державних лотерей

1. Операторами державних лотерей можуть бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які відповідають вимогам цього Закону.

2. Оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.

Електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей повинна включати не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності.

Мережа розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей повинна бути не меншою 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей.

3. Напрямами діяльності операторів державних лотерей є:

розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей (випуск державних лотерей);

створення належних умов для учасників у державні лотереї;

створення мережі прийому ставок та видачі призів;

ввезення на митну територію України лотерейних білетів, їх бланків без одержання дозволів (ліцензій);

проведення державних лотерей;

визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей;

розробка та впровадження нових технологій проведення державних лотерей;

реклама державних лотерей;

здійснення інших функцій, необхідних для проведення державних лотерей.

{Абзац одинадцятий частини третьої статті 6 виключено на підставі Закону № 768-IX від 14.07.2020}

4. Оператори державних лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

Оператор державних лотерей щомісяця надає Уповноваженому органу інформацію щодо проведення державної лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.

5. Власний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим його статутного капіталу.

Мінімальний розмір статутного капіталу оператора державних лотерей становить 30 мільйонів гривень. У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, передбаченого цим Законом, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, визначеного цим Законом, не менше 30 мільйонів гривень такого статутного капіталу повинно бути сформовано грошовими коштами.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти із непідтверджених джерел.

6. Оператор державних лотерей зобов’язаний застрахувати ризик невиплати учасникам призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.

Оператор лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід з розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей.

Оператор державних лотерей забезпечує додержання фінансово-економічних, технологічних та організаційних нормативів, встановлених ліцензійними умовами.

Суб’єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб’єктом господарювання за отриманням ліцензії.

7. Керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов’язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, повинні відповідати вимогам щодо освіти, стажу роботи та ділової репутації, визначеним ліцензійними умовами.

Керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов’язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, можуть бути відсторонені від виконання посадових обов’язків на підставі наказу Уповноваженого органу, що приймається у випадку систематичного (більше ніж три рази на рік) порушення такими особами законодавства про лотереї на час службового розслідування, але не більше ніж на два місяці.

8. Оператор державних лотерей відповідає всім належним йому майном за зобов’язаннями, які виникають перед державою або третіми особами внаслідок виконання його функцій.

9. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади зобов’язані сприяти розвитку і поширенню державної лотереї на відповідних територіях. Діяльність з розповсюдження державних лотерей оператора та розповсюджувачів державних лотерей не підлягає ліцензуванню, квотуванню або обмеженню.

10. Оператор державних лотерей зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Ст 6 ЗУ Про державні лотереї в Україні зі змінами 2021 рік №5204-VI від 06.09.2012, редакція від 20.11.2020

Закон чинний. Актуальність перевірено 16.10.2021