Стаття 1 Закону України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) верифікатор - юридична особа, акредитована відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", яка проводить верифікацію;

2) верифікаційний звіт - звіт, що видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один із таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним;

3) верифікація - діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами такої перевірки верифікаційного звіту відповідно до цього Закону;

4) вид діяльності - діяльність, викиди парникових газів від провадження якої підлягають моніторингу, звітності та верифікації та яка входить до переліку видів діяльності, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

5) викиди парникових газів - надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці;

6) внутрішня верифікаційна документація - вся внутрішня документація, підготовлена, складена та отримана верифікатором для фіксації документальних відомостей та обґрунтування діяльності, пов’язаної з верифікацією;

7) Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі - Єдиний реєстр) - єдина державна електронна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки та документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

8) джерело викидів парникових газів - окрема частина установки, з якої здійснюються викиди парникових газів, або процес у межах установки, який призводить до викидів парникових газів;

9) звіт оператора - звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період;

10) звіт про вдосконалення - складений оператором звіт, що містить інформацію про вдосконалення процесу моніторингу та інформацію про усунення невідповідності даних моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і виконання рекомендацій щодо вдосконалення, наданих верифікатором;

11) звітний період - один календарний рік, протягом якого здійснюється моніторинг та за який складається звіт оператора;

12) моніторинг - збір, обробка, аналіз та зберігання оператором даних для визначення обсягів викидів парникових газів;

13) оператор - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні;

14) парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання;

15) план моніторингу - документ, який визначає комплекс заходів з моніторингу, розробляється оператором на підставі типових форм стандартного або спрощеного плану моніторингу і подається оператором до уповноваженого органу для затвердження;

16) реєстраційна дія - державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі, внесення змін до записів Єдиного реєстру, скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі;

17) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

18) установка - стаціонарний технічний об’єкт, на якому оператор провадить один або більше видів діяльності, а також іншу діяльність, яка має безпосередній технологічний зв’язок з видами діяльності, що провадяться на такому об’єкті, та може впливати на викиди парникових газів.

2. Інші терміни у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та Законі України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Ст 1 ЗУ Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів зі змінами 2024 рік №377-IX від 12.12.2019

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту