Стаття 38 Закону України Про публічні закупівлі. Кваліфікаційний відбір учасників процедури торгів з обмеженою участю

1. На першому етапі торгів з обмеженою участю проводиться кваліфікаційний відбір учасників процедури закупівлі.

Якщо для участі у кваліфікаційному відборі документи подали менше ніж чотири учасники процедури закупівлі, торги з обмеженою участю відміняються автоматично електронною системою закупівель.

2. Учасникам процедури закупівлі у відповідь на оголошення про проведення торгів з обмеженою участю та на запрошення (у разі надсилання замовником) до участі у процедурі торгів з обмеженою участю пропонується подати виключно документи для участі у кваліфікаційному відборі, в яких має міститися інформація про відповідність учасника процедури закупівлі всім кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону та щодо відсутності підстав, установлених статтею 17 цього Закону.

Неотримання запрошення не позбавляє інших учасників процедури закупівлі права подавати документи для участі у кваліфікаційному відборі.

3. Строк подання документів для участі у кваліфікаційному відборі першого етапу не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення торгів з обмеженою участю в електронній системі закупівель.

4. Уся інформація в поданих учасником документах для участі у кваліфікаційному відборі розкриється наступного дня за днем, коли спливає строк подання документів для участі у кваліфікаційному відборі першого етапу.

5. Після розкриття документів, поданих учасником процедури закупівлі на кваліфікаційний відбір на першому етапі торгів з обмеженою участю, замовник розглядає їх на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу, та проводить оцінку кваліфікації учасників процедури закупівлі, які відповідають встановленим вимогам, відповідно до методики оцінювання значень у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

6. За результатами розгляду і оцінки кваліфікації учасників процедури закупівлі замовником складається протокол кваліфікаційного відбору.

Протокол кваліфікаційного відбору повинен містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) всі кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 цього Закону та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі встановленим критеріям;

4) мінімальні допустимі значення за кожним установленим кваліфікаційним критерієм, вага кожного критерію та методика оцінювання значень, що перевищують мінімальний допустимий рівень, для обрання у кваліфікаційному відборі учасників процедури закупівлі, яких буде запрошено подати свої тендерні пропозиції;

5) перелік учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції для участі у кваліфікаційному відборі;

6) перелік учасників процедури закупівлі, чиї пропозиції для участі у кваліфікаційному відборі були відхилені через невідповідність мінімально допустимим значенням кваліфікаційних критеріїв та/або підставам, установлених статтею 17 цього Закону, із зазначенням причин відхилення;

7) перелік та результати оцінки учасників процедури закупівлі, чиї тендерні пропозиції для участі у кваліфікаційному відборі не були відхилені, ранжовані за результатами оцінки кваліфікації учасників, на підставі порівняння і співставлення наданої ними інформації у розрізі кожного кваліфікаційного критерію згідно методики оцінювання значень, що перевищують мінімальний допустимий рівень;

8) перелік учасників процедури закупівлі, які допущені до участі у другому етапі.

7. Протокол кваліфікаційного відбору оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати його затвердження. Протокол кваліфікаційного відбору автоматично розсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель після його оприлюднення в електронній системі закупівель.

8. Якщо для участі у кваліфікаційному відборі документи подали менше ніж чотири учасники процедури закупівлі, торги з обмеженою участю відміняються автоматично електронною системою закупівель.

Ст 38 ЗУ Про публічні закупівлі зі змінами 2024 рік №922-VIII від 25.12.2015, редакція від 05.12.2021

Закон чинний. Актуальність перевірено 10.02.2021

Структура акту